Latest at bmsabohar.org

Details of Transport Fee

S. No.

Village Name

Transport Fee

(in Rs)

1

Ramsara

650

2

Amarpura

700

3

Bahawala

700

4

Bhagu

750

5

Rajpura

800

6

Khatwon

800

7

Bhagsar

825

8

Sherewala

825

9

Doda

850

10

Jhuarkhera

850

11

Hargobindpur Dhani

850

12

Patti Sadiq

875

13

Kikkar Khera

650

14

Kandhwala 

700

15

Dhani Bisheshar Nath

550